Tổ chức

Tổ chức các cuộc họp thường niên của Phòng Kinh Doanh, tổng kết doanh số và đưa ra những mẫu mới, đáp ứng nhu cầu của thị trường

 

Phòng Kinh Doanh
Phòng Kinh Doanh
Phòng Kinh Doanh
Phòng Kinh Doanh

Hỗ trợ từ Long Hầu